101 θέματα στην ημερήσια διάταξη της Ο. Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου

 

Την Παρασκευή  13-05-2022, και ώρα 09:00  συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2022 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/06-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).
 3. Έγκριση του από 10-05-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσηςχωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης – προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός» προϋπολογισμού € 400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 4. Έγκριση του από 10-05-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσηςχωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου – Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)», προϋπολογισμού 139.500,00€ με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 106.000,00€ με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από πλημμύρες», προϋπολογισμού € 400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών στην επαρχιακή οδό Άρτας – Καρδίτσας μετά από πλημμύρες» προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Καστάνιανης Κόνιτσας», αναδόχου «Παναγιώτη Κ. Γκάσιου ΕΔΕ», μέχρι την 14-08-2022.
 9. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μετασχηματιστή ελαίου 1.000 KVA και επισκευή Η/κινητήρων 430 HP αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα».
 10. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 140-10atm για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Πωγωνίου (Ορεινό – Ξηρόβαλτο – Ποντικάτες)».
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των συμβολαιογραφικών εξόδων για τη δανειακή σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Η».
 12. Έγκριση τροποποίησης, ως προς την διάρκεια ισχύος, της από 20-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος «Προκαταρκτική διερεύνηση και σχεδιασμός από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας οδικής σήραγγας οικισμών Θεοδωριάνων – Μελισσουργών».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δενδροφύτευση του παραλίμνιου τμήματος από τα ODEON (πρώτη ξύλινη γέφυρα έως την δεύτερη ξύλινη γέφυρα περιοχή Ανατολής μήκους 1.300 μέτρων περίπου) (παροχή υπηρεσιών)».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων στον Άγιο Δημήτριο και Χαράλαμπο Μετσόβου και καθαρισμός βλάστησης προς Μονή Βουτσάς και Μηλιωτάδες (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της γέφυρας μπέλεϋ προς Αρτοπούλα».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Λάκκας Σουλίου μετά από καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών)».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας – όρια Νομού Κοζάνης έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου – όρια Νομού Τρικάλων έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Β’ Διοικητηρίου».
 21. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-03-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Λάλιζα – Δομολεσσά», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Έγκριση του από 18-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», προϋπολογισμού € 600.000,00 με ΦΠΑ του έργου “G.A.M.E.S”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “InterregIPAIICross-borderCooperationProgrammeGreece-Albania 2014-2020”.
 23. Έγκριση του από 27-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-03-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο, Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 190.000,00 με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση του από 10-05-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου», προϋπολογισμού 165.000,00€ με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 25. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού), του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος Ε.Δ.Ε.».
 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 17ης επαρχιακής οδού από Βουτσαρά – Κούρεντα –Χίνκα – Ζόριανη», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-08-2022.
 27. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβασιμότητας στη διερχόμενη επαρχιακή οδό επί του οικισμού της Πλατανούσας», προϋπολογισμού € 153.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 28. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Μπαλντούμα – Μικρή Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα – Κράψη», προϋπολογισμού € 600.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 29. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου τηςΠ.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Πηγές Βελλάς (παροχή υπηρεσιών)».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Απομάκρυνση κατολισθήσεων και καθορισμός παράπλευρων ερεισμάτων κατά μήκος του οδικού δικτύου προς Μηλιά και όρια Νομού (παροχή υπηρεσιών)».
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση του επαρχιακού δικτύου προς Ανθοχώρι Μετσόβου».
 33. Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2022στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 34. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για τη μισθοδοσία τριών υπαλλήλων ΙΔΟΧ της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, με τον Σύλλογο «ΑΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», του Κυπέλλου «ΚΑΡΑΤΕ έγχρωμων και μαύρων ζωνών OpenSeries – Ηγουμενίτσα 2022», που θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του ποδηλατικού αγώνα «2οςΓύρος Ιωαννίνων», που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 03-05/06/2022.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση βιβλίου 5ου Τόμου με τίτλο «Γεφυρογραφία της Πίνδου» του Σπύρου Μαντά.
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδήλωσης – σεμιναρίου με τίτλο «Μιχάλης Αράπογλου: Η κοινωνική συμβολή του στην Ήπειρο, το Επιστημονικό του έργο, το Συγγραφικό έργο του, η Ανθρώπινη παρουσία του», στις 3-4-5 Ιουνίου 2022.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφοράκρουσμάτων Covid-19 για την διενέργεια διαγνωστικών τεστ καθώς και επανέλεγχο, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου στην Περιφέρεια Ηπείρου, για την χρονική περίοδο Μάιος 2022 έως Ιούλιος 2022.
 41. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 42. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος στο πλαίσιο της Ημερίδας για τις προοπτικές του Ναυτικού Επαγγέλματος.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση προσβάσεων και κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στα ευρύτερα όρια της περιοχής Γεροπλάτανου (παροχή υπηρεσιών)».
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας στα όρια του Δ.Δ. Ανατολής (προμήθεια υλικών)».
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία κοίτης Λούρου στα όρια του Δ. Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)».
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Ασπροχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».
 47. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, υπεύθυνης για το EPIRUSFILMOFFICE στις Κάννες – Αγορά των Καννών (MarcheDuFilm), από 20 έως 25-05-2022, για τη συμμετοχή της στο κοινό Εθνικό Περίπτερο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου – HellenicFilmCommission και ΕΚΟΜΕ Α.Ε. και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 48. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την αίτηση ακύρωσης (αριθμ. καταθ.: 2643/2019) της εταιρείας «ΦΑΤΕΣ ΑΝΘΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 49. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 70717/636/11-05-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκριση αποδοχής δωρεάς παροχής υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΚΕ».
 50. Έγκριση του Πρακτικού 03/04-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»,προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο ένθετο «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» (καλοκαιρινή έκδοση) της εφημερίδας ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στην ομογενειακή εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» Νέας Υόρκης.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό «INCREDIBLE GREECE» της FRAPORT GREECE.
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου στην Κύπρο, με τίτλο «Ήπειρος: Ιδανικός προορισμός για Κύπριους ταξιδιώτες».
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ψηφιακή πλατφόρμα «FOODMARKETSHOWEXPOCENTER» για το 2ο εξάμηνο του 2022.
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τηνπρομήθεια αναμνηστικών δώρων.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στα όρια των Μηλιωτάδων (παροχή υπηρεσιών)».
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Μετσόβου (προμήθεια υλικών)».
 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός πρανών οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)».
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή οδοστρώματος εισόδου στα Δ.Δ. Τρίστενου (παροχή υπηρεσιών)».
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού έργου διαχείρισης ομβρίων και καθαρισμός τάφρων στα όρια του Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου (παροχή υπηρεσιών)».
 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου προς Κηπίνα».
 63. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-05-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1 «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 2.197.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022102874 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
 64. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 65. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο.12», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 66. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 67. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού Λιμίνης», προϋπολογισμού € 104.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 68. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 69. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 128.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση τμήματος αναχώματος ποταμού Αράχθου στο Γλυκόρριζο Άρτας».
 71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του φράγματος Καμπής από συσσωρευμένα φερτά υλικά».
 72. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 09 έως 10-05-2022, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις στο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 74. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για το έτος 2022.
 75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου στον κάμπο της περιοχής του Αγίου Γεωργίου (παροχή υπηρεσιών)».
 76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Λούρου από τη γέφυρα Ζήτα μέχρι την μεταλλική γέφυρα Κουκλεσίου (παροχή υπηρεσιών)».
 77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνο σημείο του ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
 78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας & Άρτας – όρια Νομού Τρικάλων έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 79. Έγκριση του από 05-05-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων οδικής ασφάλειας στο Οδικό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 80. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)».
 81. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και των όρων διακηρύξεων των διαγωνισμών, για την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 82. Έγκριση 7ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Προδρομίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 84. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 85. Έγκριση του ΠρακτικούIV/23-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 275.165,36 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 86. Έγκριση του Πρακτικού IV/09-02-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016″-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 87. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 88. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας (εκδήλωση της Επετείου Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου).
 89. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022.
 90. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων Π.Ε. Πρέβεζας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.
 91. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 92. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «20th PREVEZA JAZZ FESTIVAL».
 93. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «103η Επέτειος Εθνικής Μνήμης από την Γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους».
 94. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στην αθλητική εκδήλωση «3η Φάση Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης (volleyball)».
 95. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Λούρου από τα σφαγεία Βέργου έως τον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)».
 96. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων από ξερά κλαδιά θάμνων και δέντρων του εθνικού οδικού δικτύου από Μεσοπόταμο – Κανάλι Μύτικα (παροχή υπηρεσιών)».
 97. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την επικαιροποίηση της μελέτης “Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)” (παροχή υπηρεσιών)».
 98. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 99. Έγκριση του 1ου πίνακα παρακατάθεσης συμπληρωματικών δικαστικών εξόδων για την αναγνώριση δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτου που απαλλοτριώθηκε για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου».
 100. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες στέγασης των γραφείων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
 101. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας