Δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού

Η 12η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού, θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  19  Οκτωβρίου  2022,  με  ώρα  έναρξης  19:00΄,  με  φυσική  παρουσία  και  με  τηλεδιάσκεψη,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

1. Διατύπωση γνώμης,  στο  πλαίσιο  δημόσιας  διαβούλευσης  επί  του  περιεχομένου  του  φακέλου  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.)  του  έργου : «Αγωγός  Μεταφοράς  Φυσικού  Αερίου  (ΑΦΑ)  EASTMED – Ελληνικό  Τμήμα»  Δ. Ε.  Φιλιππιάδας  του  Δήμου  Ζηρού / Π. Ε.  Πρέβεζας,  Περιφέρειας  Ηπείρου.

2. Έγκριση έκθεσης  εσόδων – εξόδων  3ου  τριμήνου  έτους  2022  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους

3. Αποδοχή ποσού  20.425,00 €,  συμπληρωματική  κατανομή  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  (κατά  προτεραιότητα  προς  κάλυψη  δαπανών  θέρμανσης).

4. Τροποποίηση Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  (Ο. Ε. Υ.)  του  Δήμου  Ζηρού.

5. Έγκριση συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στον  Ευρωπαϊκό  Όμιλο  Εδαφικής  Συνεργασίας   (Ε. Ο. Ε. Σ.)  υπό  την  επωνυμία  «Ε.Ο.Ε.Σ.  ΕΥΞΕΙΝΗ  ΠΟΛΗ»  και  ορισμό  εκπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  συμμετοχή  τους  στις  Γενικές  Συνελεύσεις.

6. Έγκριση διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.

7. Έγκριση πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης,  στο  Δήμο  Ζηρού,  του  Ναθαναήλ  Κωνσταντίνου  του  Άδωνη,  φοιτητή  του  τμήματος  Λαϊκής  και  Παραδοσιακής  Μουσικής  του  Τ. Ε. Ι.  Ηπείρου.

8. Αποδοχή απόφασης  ένταξης  στο  πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  (Π.Α.Α.)  2014 – 2020  στο  Μέτρο  4,  Δράση  3.4 : «Βελτίωση  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις»  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  της  πράξης  με  τίτλο : «Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Δήμου  Ζηρού»,  συνολικού  προϋπολογισμού  500.000,00 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.

9. Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  κοινοχρήστων  χώρων  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού»,  συνολικού  προϋπολογισμού  175.000,00 €.

10. Τροποποίηση τεχνικού  προγράμματος.

Η συνεδρίαση  θα  μεταδοθεί  ζωντανά  στο  κανάλι  του  Δήμου  στο  YouTube,  στο  σύνδεσμο :  https://www.youtube.com/channel/UCucx-eW2oLLCBo065FZa04w

 

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας