Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή  της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 όπως αυτός διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-11-2021 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00€ χωρίς ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».
 4. Έγκριση του από 18-03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευσημε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προσβάσεις σε αγροκτήματα στην περιοχή Βασιλικό Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. “ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.”», μέχρι την 31-08-2022.
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός από δενδροστοιχία στα όρια οικοπέδου μας που διέρχεται η προέκταση της Γεννηματά (παροχή υπηρεσιών)».
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή του Δήμου Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής&Κονίτσης, για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή στέγης Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Πηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Μαΐου – Αυγούστου 2022, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εισφορών του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2022 στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 11. Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με τις αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με τις οποίες έγινε εν μέρει δεκτή Προδικαστική Προσφυγή και ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 33/1909/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2022.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας όμβριων και καθαρισμός πρανών από καταπτώσεις στην επαρχιακή οδό από Αετόπετρα προς Λάβδανη (παροχή υπηρεσιών)».
 13. «Βελτίωση τάφρων απορροής όμβριων και άρση κατολισθήσεων οδικού δικτύου από Γρεβενήτι έως Μηλιά και όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρανών και απομάκρυνση καταπτώσεων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στα όρια της Μουκοβίνας (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση προβλημάτων βατότητας οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του Κεντρικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
 16. Απόφαση για την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 415/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 17. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 42997/365/23-03-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επίδοση της υπ’ αριθμ. 10/2022 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου».
 18. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης Φοιτητή ΑΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
 19. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης και κατανομής πίστωσης των κονδυλίων «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) του προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Ιωαννίνων», έτους 2022.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου και σύνδεση με επαρχιακή οδό προς Βοτονόσι (παροχή υπηρεσιών)».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση προσβασιμότητας παραγωγικών μονάδων στα όρια των Δ.Δ. Πέτρας και Σιτσαίνων(παροχή υπηρεσιών)».
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στάθμευσης και βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου στα όρια των Πραμάντων (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ροής Ζαγορίτικου ποταμού και άρση προσχώσεων (παροχή υπηρεσιών)».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 1ο Κτηνιατρικό φεστιβάλ με τίτλο «DiscoverDogsFestival 2022» που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 9-10/4/2022.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό «TOURISTGUIDEOFGREECE έτους 2022».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ρουμάνων δημοσιογράφων.
 27. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ALIMENTARIA 2022 που διοργανώνεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, το διάστημα 4-7/4/2022.
 28. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση τροφίμων και ποτών FRUITLOGISTICA 2022, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 05-07/04/2022.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου πλησίον Σαραντάπορου (παροχή υπηρεσιών)».
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια της Κατσικάς».
 31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 1 της Π.Ε. Άρτας «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 2.197.000,00 με ΦΠΑ της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022102874 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 32. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης(σε ποσοστό 10% της αρχικής) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικών τάφρων στην περιοχή Αγία Κυριακή Καλόβατου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 35. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιλια)», προϋπολογισμού € 816.825,09 με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022042071 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 36. Επικαιροποίηση της αριθμ. 35/2070/21-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την Π.Ε Θεσπρωτίας.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2022.
 38. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 28/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 39. Απόφαση για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή τους και την εκπροσώπησή αυτής.
 40. Έγκριση 6ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 41. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 20-10-2022.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής τάφρου Τ17 του ΤΟΕΒ Καναλλακίου περίπου τέσσερα (4) χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)».
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αντιπλημμυρικής στην βιομηχανική περιοχή Καναλλακίου 3,7 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)».
 44. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, ενδεικτικού προϋπολογισμού € 99.200,00 με ΦΠΑ.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τηναπομαγνητοφώνηση της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τηνυλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για  την επισκευή των αρδευτικών δικτύων Κλειδωνιάς –Χρυσοβίτσας και ΤΟΕΒ Πόρου».

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας