Ήπειρος: Συζήτηση στον ΦΟΣΔΑ για τη διαχείριση και την τιμολογιακή πολιτική

Καθοριστική χαρακτηρίζεται η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 13:00, καθώς αναμένεται λήψη αποφάσεων για την πλήρη ανάληψη της αρμοδιότητας διαχείρισης των σκουπιδιών στην Ήπειρο.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Α.Σ.Δ.Σ.Α. ΔΕ Π. Ηπείρου οικονομικού έτους 2022 με βάση την αριθμ   98106/31-8-2022 (ΦΕΚ 4684/Β/05-09-2022) Διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

2. Τροποποίηση Κόστους Διαχείρισης, Κανονισμού Τιμολογιακής Πολιτικής Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, οικονομικού έτους 2022 με βάση την αριθμ 98106/31-8-2022 (ΦΕΚ 4684/Β/05-09-2022) Διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Α.Σ.Δ.Σ.Α. ΔΕ Π.Ηπείρου οικονομικού έτους 2022 με βάση την αριθμ 98106/31-8-2022 (ΦΕΚ 4684/Β/05-09-2022) Διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

4. Τροποποίηση της αρ. 2/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΚΙ46Μ340-8Ε2) απόφασης του ΔΣ ΑΣΔΣΑ με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το 2022» με βάση την αριθμ 98106/31-8-2022 (ΦΕΚ 4684/Β/05-09-2022) .Διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

5. Αποδοχή του νέου εκπροσώπου ΙΦΣ και του αναπληρωτή εκπροσώπου ΙΦΣ με τον Φο.Δ.Σ.Α – Α.Σ.Δ.Σ.Α ΔΕ Π.Ηπείρου με βάση τις υποχρεώσεις της Σύμβασης Σύμπραξης ανάμεσα στον Α.Σ.Δ.Σ.Α ΔΕ Π.Ηπείρου και την ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Αειφορική Ηπείρου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου».

6. Ορισμός εκπροσώπου Φο.Δ.Σ.Α -Α.Σ.Δ.Σ.Α ΔΕ Π.Ηπείρου και του αναπληρωτή του με τον ΙΦΣ με βάση τις υποχρεώσεις της Σύμβασης Σύμπραξης ανάμεσα στον Α.Σ.Δ.Σ.Α ΔΕ Π.Ηπείρου και την ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Αειφορική Ηπείρου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου».

7. Δημιουργία – άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού (Ειδικός λογαριασμός) για τις εισπράξεις και την καταβολή των αμοιβών στον ΙΦΣ και έγκριση υπεισέλευσης του Φο.Δ.Σ.Α. –Α.Σ.Δ.Σ.Α ΔΕ Π.Ηπείρου στον υφιστάμενο τραπεζικό (ειδικό) λογαριασμό σε περίπτωση αντικατάστασης του δικαιούχου με την επωνυμία «Περιφέρεια Ηπείρου» για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου».

Ενεχυρίαση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τη Σύμβαση Σύμπραξης και εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών και υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

8. Αποδοχή ορισμού Ανεξάρτητου Ελεγκτή Υπηρεσιών και εξουσιοδότηση Προέδρου ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

9. Μεταφορά υπολείμματος της ΜΕΑ, ενεργοποίηση του σχετικού άρθρου της Σύμβασης Σύμπραξης (άρθρο 24.3) για απομάκρυνση και μεταφορά του υπολείμματος από τον ΙΦΣ μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες από τον ΦοΔΣΑ για την ανάθεση της εν λόγω Υπηρεσίας. Εξουσιοδότηση Προέδρου ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών και εγγράφων.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Α.Σ.Δ.Σ.Α ΔΕ Π. Ηπείρου με αντικείμενο την συζήτηση και διαβούλευση θεμάτων με την Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Α.Σ.Δ.Σ.Α ΔΕ Π. Ηπείρου για συζήτηση και διαβούλευση θεμάτων με τον ΙΦΣ.

12. Έγκριση της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ Ηπείρου» .

13. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π. Ηπείρου .

14. Έγκριση εγχειριδίου Α.Σ.Δ.Σ.Α ΔΕ Π. Ηπείρου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα.

15. Συμμετοχή του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π.Ηπείρου στην αναπτυξιακή ‘’Εύξεινη πόλη’’.

16. Έγκριση της μετακίνησης του Προέδρου του ΑΣΔΣΑ ΠΗ στην Αθήνα για τη συμμετοχή στο 7ο συνέδριο της ΕΔΔΣΑ και έγκριση των σχετικών δαπανών.

17. Παραχώρηση οχήματος ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ (Van 8 θέσεων) στον Σύνδεσμο ύδρευσης Πρέβεζας Φιλιππιάδας.

18. Ενημέρωση από Πρόεδρο ΑΣΔΣΑ για ζητήματα εισφορών των μελών του Συνδέσμου.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας