Νέες προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργεί ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου του 2023

«Οι  παρεμβάσεις της Περιφέρειας είναι πολυεπίπεδες και σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναληφθεί και υποχρεώσεις άλλων φορέων προκειμένου να εκτελεστούν έργα μεγάλης εμβέλειας που αλλάζουν την τύχη ολόκληρων περιοχών, που δημιουργούν και επαυξάνουν τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης  Κων. Σιαράβας,   στη σημερινή  Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ψήφιση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2023.

Ο προϋπολογισμός, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία είναι ισοσκελισμένος στο ύψος των 241.433.672,15 ευρώ και όπως ανέφερε ο κ. Κων. Σιαράβας που ήταν ο Εισηγητής της Περιφερειακής Αρχής, έχει συνταχθεί «με γνώμονα και οδηγό πρώτα και πάνω απ΄ όλα τον ρεαλισμό, την ειλικρίνεια και την ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών, με έσοδα και δαπάνες που δεν υποκρύπτουν και απέχουν από οποιαδήποτε σκοπιμότητα, ούτε προβλέψεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε μια χρονική περίοδο μετά από την κρίση της πανδημίας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης εξήγησε ακόμη ότι η σύνταξή του διέπεται από συγκεκριμένο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.  «Τα αριθμητικά στοιχεία του προϋπολογισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Ο προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό «εργαλείο» του έργου της Περιφέρειας.

Αποτελεί όμως ταυτόχρονα ένα τεχνοκρατικό εργαλείο δουλειάς και λειτουργίας των Οικονομικών μας Υπηρεσιών. Δεν αποτελεί το μοναδικό, γιατί υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Είναι όμως ο «θεμέλιος λίθος» για όλα τα έργα και τις δράσεις της Περιφέρειας που γίνονται από κάθε πηγή χρηματοδότησης. Σήμερα τίποτε δεν είναι δεδομένο και χρειάζεται μεγάλος αγώνας, αφενός να ετοιμαστούν ώριμες μελέτες και αφετέρου να διασφαλιστούν οι πόροι είτε από το Π.Δ.Ε., είτε από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της εισήγησής του.

Ακολούθησε ευρεία συζήτηση, τοποθετήσεις περιφερειακών συμβούλων, ως και απαντήσεις του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη σε ερωτήματα που τέθηκαν.

 • Επισυνάπτεται η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και αρμόδιο επί των Οικονομικών της Περιφέρειας κ. Κων. Σιαράβα.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

 Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Σιαράβας Κώστας

Η ψήφιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελεί κορυφαία στιγμή της λειτουργίας του οργάνου, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την ψήφιση του προϋπολογισμού μιας αιρετής Περιφέρειας που είναι ο δεύτερος τη τάξει μετά τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο προϋπολογισμός κύριοι συνάδελφοι συντάσσεται σύμφωνα με κανόνες και αρχές τις οποίες καθορίζει το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική ΚΥΑ.Τα αριθμητικά στοιχεία του προϋπολογισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Ο προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό «εργαλείο» του έργου της Περιφέρειας. Αποτελεί όμως ταυτόχρονα ένα τεχνοκρατικό εργαλείο δουλειάς και λειτουργίας των Οικονομικών μας Υπηρεσιών

. Δεν αποτελεί το μοναδικό, γιατί υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι όμως ο «θεμέλιος λίθος» για όλα τα έργα και τις δράσεις της Περιφέρειας που γίνονται από κάθε πηγή χρηματοδότησης. Σήμερα τίποτε δεν είναι δεδομένο και χρειάζεται μεγάλος αγώνας, αφενός να ετοιμαστούν ώριμες μελέτες και αφετέρου να διασφαλιστούν οι πόροι είτε από το Π.Δ.Ε., είτε από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

   Ο προϋπολογισμός  που σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε, συντάχθηκε με γνώμονα και οδηγό πρώτα και πάνω απ΄όλατον ρεαλισμό, την ειλικρίνεια και την ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών, με έσοδα και δαπάνες που δεν υποκρύπτουν και απέχουν από οποιαδήποτε σκοπιμότητα, ούτε προβλέψεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε μια χρονική περίοδο μετά από την κρίση της πανδημίας.

   Κοιτάζοντας κανείς και ιδίως οι έχοντες δικαίωμα ψήφου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μεγέθη του προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχει υπόψη του τόσο το νομοθετικό όσο και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη του προϋπολογισμού, αλλά και τη διαδρομή που διοικητικά και διαδικαστικά ακολουθήθηκε, προκειμένου να εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

   Έχοντας λοιπόν υπόψη:

 • Τις διατάξεις των άρθρων 260 και 268 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με την παρ.4Ο του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις Οικονομικών Θεμάτων ΟΤΑ», του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
 • Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α΄21) και του άρθρου 5 του ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 • Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 190 του ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133Α΄- Πρόγραμμα Κλεισθένης),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 • Την αριθ.: 49041/25-7-2022 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Για κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2023» (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ),καταρτίστηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Οικ. έτος 2023 και διέπεται από τις αρχές:
 • Της Καθολικότητας,
 • Της Ειδικότητας,
 • Της Ακρίβειας,
 • Της Ισοσκέλισης,
 • Της Προβλεψιμότητας,
 • Της Διαφάνειας,
 • Της Υπευθυνότητας,
 • Της Λογοδοσίας, Της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

Σύμφωνα με τα παραπάνω νομοθετήματα, εισάγεται με σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παρέχει τη γνώμη του επί αυτού η οποία κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη, στις αρμόδιες για την εποπτεία αρχές και στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

 

Το σχέδιο του Προϋπολογισμού, εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με την υπ΄αρ. 3211 – 31/10/2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 με την οποία εγκρίθηκε ο παρών προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου αρμοδίως από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Έτσι λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, με το υπ΄αρ. 31/2260 την 22/11/2022 Πρακτικό Συνεδρίασης εγκρίνει την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2023 και την υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Πέραν των παραπάνω ο Προϋπολογισμός του 2023 συνοδεύεται και από Πίνακα Οικονομικήςστοχοθεσίας. Ο πίνακας αυτός, όπως θεσμοθετήθηκε από τις σχετικές ΚΥΑ παρέχει συνοπτικά τόσο τον Προϋπολογισμό, όσο και την ετήσια στοχοθεσία, που έχει να κάνει με την πορεία εκτέλεσής του.

Κύριοι συνάδελφοι σήμερα, το ερώτημα που μπαίνει είναι αν η Περιφέρεια Ηπείρου έχει κάνει βήματα μπροστά στο διάστημα που διανύουμε και αν έβαλε τις βάσεις για τον ερχόμενο χρόνο για νέες παρεμβάσεις, δράσεις και έργα.

Η κριτική βεβαίως είναι θεμιτή και μπορεί να βοηθήσει και το έργο μας. Εκείνο όμως που δε μπορεί να γίνει αποδεκτό είναι ο μηδενισμός και η κριτική για ζητήματα που δεν άπτονται της αρμοδιότητας των Περιφερειών.

Ως Περιφερειακή Αρχή, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί όλα αυτά τα χρόνια, βρεθήκαμε δίπλα στους πολίτες και δεν παραμελήσαμε κανέναν καίριο τομέα στον οποίο μπορούσαμε να δράσουμε. Σαφώς και θέλαμε να κάνουμε περισσότερα. Οι χρηματοδοτήσεις όμως έχουν όρια και οι αρμοδιότητες δεν αφήνουν περιθώρια.

Πάρα ταύτα οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας είναι πολυεπίπεδες και σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναληφθεί και υποχρεώσεις άλλων φορέων προκειμένου να εκτελεστούν έργα μεγάλης εμβέλειας που αλλάζουν την τύχη ολόκληρων περιοχών, που δημιουργούν και επαυξάνουν τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.   

Επιγραμματικά  θα αναφερθώ σε ορισμένες δράσεις και έργα:

 • Βελτιώσαμε και συνεχίζουμε δυναμικά τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Ηπείρου, κατασκευάζονταςσε Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Άρτα, Πρέβεζα κυκλικούς κόμβους οδικής ασφάλειας.
 • Νέα τμήματα σύγχρονων δρόμων είτε ολοκληρώθηκαν, είτε πρόκειται να παραδοθούν στους επόμενους μήνες. Ολοκληρώνεται εντός του νέου χρόνου η είσοδος της Ηγουμενίτσας και ξεκίνησαν οι εργασίες για την παράκαμψη της Αρχαίας Νικόπολης και η κατασκευή σύγχρονης εισόδου για την πόλη της Πρέβεζας. Ολοκληρώνεται η οδός Νιάρχου, η οποία έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη την Ήπειρο. Αρχίζει η κατασκευή της παράκαμψης Φιλιππιάδας.
 • Ολοκληρώνεται το έργο σύνδεση της Ιόνιας οδού από τον κόμβο Τερόβου μέχρι Πηγάδια και ετοιμάζεται η κατασκευή του επόμενου τμήματος προς τα Τζουμέρκα, δηλαδή Πηγάδια – γέφυρα Πλάκας.
 • Νέα οδικά έργα ύψους περίπου 58 εκ. ευρώ εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα 34 για βελτίωση επικίνδυνων σημείων και τα 24 για νέα έργα όπως  η συνέχιση του δρόμου από Ιόνια προς Πράμαντα και ηκατασκευή κόμβων στο Εθνικό οδικό Δίκτυο Πρέβεζας και Ιωαννίνων.
 • Δύο πολύ μεγάλα οδικά έργα στο 2023, παίρνουν το δρόμο τους με τη συμβολή της Περιφέρειας. Δημοπρατείται το τμήμα  Γιάννενα- Κακαβιά, ενώ για τη   σύνδεση της Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα,  η Περιφέρεια ανέλαβε την ωρίμανση της μελέτης.
 • Αποκαθιστούμε σε χρόνο- ρεκόρ τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούν σημείο αναφοράς σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχουν αντιμετωπιστεί τεράστια προβλήματα και σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας έχουν αποτρέψει καταστάσεις όπως αυτές που βίωσαν άλλες περιοχές της χώρας.Ένας μεγάλος αριθμός έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εκτελείται στην Άρτα, έχουν δρομολογηθεί έργα στο ρέμα Τούση, στον Ξηροπόταμο Ηγουμενίτσας κ.α.
 • Στο περιβάλλον η Περιφέρεια έκανε τεράστια βήματα. Το 2023, τα παράλια της Ηπείρου αναβαθμίζονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των αποχετευτικών δικτύων, ενώ συνεχίζονται και άλλα ανάλογα έργα όπως το αποχετευτικό της Κόνιτσας.  Κατασκευάζεται η Μονάδα Κομποστοποίησης της Άρτας,
 • Η επιχειρηματικότητα γνωρίζει από πρώτο χέρι τη συμπαράσταση της Περιφέρειας και ένα επιπλέον βήμα είναι η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με το ΒΙΟΠΑ Θεσπρωτίας και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αξιοποίησή του.
 • Η Περιφέρεια στήριξε και θα στηρίξει και τη νέα χρονιά τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους μας. Με έργα βελτίωσης της καθημερινότητας, αλλά και με έργα μακροπρόθεσμης απόδοσης και οικονομικής ανακούφισης όπως είναι ο εκσυγχρονισμός και η ενεργειακή αναβάθμιση των ΓΟΕΒ- ΤΟΕΒ. Βρισκόμαστε δίπλα στους ιχθυοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας και στον δίκαιο αγώνα τους να μην λειτουργήσει η μονάδα Ασφαλτικών στην περιοχή τους.
 • Στον τουρισμό έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα: Μέσω των συνεχών εκθέσεων έχουμε πετύχει σημαντική αύξηση επισκεπτών.  Αναβαθμίζονται οι ιαματικοί πόροι της Ηπείρου με τα έργα σε Αμάραντο, Καβάσιλα, Πρέβεζα.
 • Στον πολιτισμό συνεχίζεται η «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», που αποτελεί το πλέον επιτυχημένο εγχείρημα σε όλη την Ελλάδα και τη βάση για τα προγράμματα των νέων Ολοκληρωμένων Χωρικών Ενοτήτων.  Συνεχίστηκαν οι αναστηλώσεις ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων και έχουν προγραμματιστεί  νέες για τον επόμενο χρόνο.
 • Η Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζει να στηρίζει τις δομές υγείας και ιδίως τα Νοσοκομεία. Αναμένεται η ολοκλήρωση των διαγωνισμών για την προμήθεια εξοπλισμού, αλλά και η ολοκλήρωση των εργασιών στο Νοσοκομείο Πρέβεζας.
 • Στο θέμα της καταπολέμησης της ανεργίας συμμετέχουμε με διάφορες δράσεις και στο πρόγραμμα ανέργων 55-67 ετών, το 2022 προσλάβαμε 45 ανέργους συμπολίτες μας και για το 2023 θα αξιολογήσουμε τις ανάγκες της Περιφέρειας και θα προχωρήσουμε σε νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων.
 • Άφησα τελευταίο το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας, το οποίο θα προσθέσει τεράστια οφέλη στην τοπική οικονομία και στην απασχόληση, συνδέοντας το Πανεπιστήμιο με την παραγωγική διαδικασία. Έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια και δημοπρατείται το νέο χρόνο το συγκεκριμένο έργο.

     Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν έχουμε ένα Προϋπολογισμό που εμφανίζει για το οικονομικό έτος 2023 τα εξής μεγέθη:

 Έσοδα Οικονομικού έτους 2023: 206.365.932,23

Ταμειακό Υπόλοιπο: 35.067.739,92

Σύνολο εσόδων: 241.433.672,15

Σύνολο εξόδων : 241.433.672,15

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι χωρίς πρωτογενή γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, η οικονομία της χώρας είναι ανύπαρκτη και αίολη, γιατί μόνο ο τουρισμός δεν αρκεί για να στηρίξει την οικονομία της χώρας.

Προφανώς κάποιοι γραφειοκράτες των Αθηνών δεν αντιλαμβάνονται ότι με το κόστος των ζωοτροφών στα ύψη, μετά την ξέφρενη άνοδο της ενέργειας, οι κτηνοτρόφοι σβήνουν και οι γεωργοί μας με το υψηλό κόστος σε πετρέλαιο, λιπάσματα και αγροτικά φάρμακα, αδυνατούν πλέον να καλλιεργήσουν.

Η ακρίβεια τρώει το μισθό των εργαζομένων και τη σύνταξη των συνταξιούχων από το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Η σημερινή ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, το ακριβό κόστος της ενέργειας, δημιουργούν αναβρασμό και κοινωνική ανασφάλεια και οδηγούν τον πολίτη σε εξαθλίωση.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο οδηγούνται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι σε μια βίαιη φτωχοποίηση, ενώ οι μεγάλοι όμιλοι καταγράφουν υπερκέρδη (Υπεραγορές, προμηθευτές ενέργειας κ.λ.π.). Τον ουσιαστικό και εποπτικό έλεγχο τον έχει η Πολιτεία και οφείλει να δρομολογήσει άμεσα αλλαγές και μεταβολές, αν θέλει να υπάρξει κοινωνική ισορροπία και δικαιοσύνη.

Προτείνω προς την πολιτεία άμεση μείωση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής της οικογένειας και ανάλογη μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά φάρμακα κ.λ.π. για να πάρουν ανάσα αγρότες, κτηνοτρόφοι , πτηνοτρόφοι και λοιποί.

Εάν θέλουμε να πετύχουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας οφείλει να συνδυάζεται με την κοινωνική πρόοδο, καθώς είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μια ακόμη χρονιά καταρτίσαμε προϋπολογισμό με απόλυτη υπευθυνότητα και διαφάνεια, με ρεαλισμό και προοπτική, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες που υπάρχουν, με πρώτη προτεραιότητα τον πολίτη της Ηπείρου και τον τόπο μας.

 Εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου που εργάστηκαν αγόγγυστα για το σχεδιασμό του Προϋπολογισμού έτους 2023 και με αυτές τις σκέψειςσας καλώ να υπερψηφίσετε το σχέδιο Προϋπολογισμού, αλλά και τον Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας, καθώς πρόκειται για έναν ρεαλιστικό ισοσκελισμένο Προϋπολογισμό, με σεβασμό στα χρώματα των πολιτικών, με απόλυτη διαφάνεια αλλά και αναπτυξιακή δυναμική και προοπτική.

Σας ευχαριστώ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας