Περιφέρεια Ηπείρου : 72 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή

Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη  13-10-2022 και ώρα 09:30  συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης-  η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του 3ου/10-10-2022 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ελαίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 10-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευσημε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αρίλλας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 5. Έγκριση του από 05-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-10-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Νικολιτσίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου “Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)”», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη μελέτη αποκατάστασης κάστρου Κιάφας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεστών», προϋπολογισμού € 17.500,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 9. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γεφυριών Ζανάκα και Λίμνης στην Ε.Ο. Βροσύνας – Λια», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ.
 10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2022.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου», αναδόχου «Γκόντρα Άγγελου ΕΔΕ», μέχρι την 30-06-2023.
 13. Έγκριση χορήγησης επιμήκυνσης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη ΕΔΕ, μέχρι την 30-04-2023.
 14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επισκευής στη στέγη του καθολικού της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου ΚαταμάχηςΑρτοπούλας», προϋπολογισμού € 31.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση όμβριων υδάτων και επέκταση τοίχου αντιστήριξης περιοχής Σκουληκαριάς Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών αναφορικά με την παρακολούθηση των ενεργειών εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Έγκριση του από 06-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευσημε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φορέων γεφυρών και ανακατασκευή στηθαίων τεχνικών έργων επί της 3ης επαρχιακής οδού προς ‘’Τσίμοβο’’», προϋπολογισμού € 80.600,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 18. Έγκριση του από 10-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευσημε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη δασικού δρόμου στην θέση «Κόκκινος»-«Βατσινιές» της Τ.Κ. Οξυάς Δήμου Κόνιτσας μετά από έντονες βροχοπτώσεις», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 19. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση προστασία βάθρων γεφυρών Ασπροχωρίου και Καταμάχης Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού € 167.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 20. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων στην περιοχή Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 21. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία του επαρχιακού δικτύου στους Πάδες Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 22. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας εθνικού οδικού δικτύου από Βαπτιστή έως Μιχαλίτσι», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση υδρομάστευσης και οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή Προφήτη Ηλία Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου προς Κοτομίστα (παροχή υπηρεσιών)».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Πλατάνου (παροχή υπηρεσιών)».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χωμάτινης οδοποιίας πρόσβασης γεωργοκτηνοτροφικών επαγγελματιών στα όρια της Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός φρεατίων και διευθέτηση όμβριων κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών (παροχή υπηρεσιών)».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης οδοποιίας συνδετήριας οδού Λιγοψάς με την επαρχιακοί οδό Μονή Βελλάς -Ζίτσας».
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».
 30. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στις κατηγορίες Δαπανών “Κόστος Προσωπικού”, “Ταξίδια και Διαμονή”, “Εξωτερικοί Συνεργάτες και Υπηρεσίες”, “Εξοπλισμός” και “Υποδομές και Έργα” για το έργο «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of EnvironmentalResources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου έτους 2022, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.
 32. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης Σπουδαστή ΑΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
 33. Έγκριση των Πρακτικών Ι/06-10-2022 και II/10-10-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειαςτου διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 16.740.057,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συνδρομή μηνιαίας ενημέρωσης νομοθεσίας με DVD καθώς και άδεια χρήσης αυτής για το έτος 2022, για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του Πολυθεματικού Φεστιβάλ «ZagoriFictionDaysIII» στις 14-16/10/22.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στα Ιωάννινα»,με την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, στις 19/10/22.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη θεατρική παράσταση «Η Κυρά Βασιλική», με την Ένωση Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής “ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ” και το Σύνδεσμο Συρρακιωτών Ιωαννίνων, στις 28-29/10/2022, στα Ιωάννινα και στην Πρέβεζα.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ιστορία Σουλίου-Μέλλον Σουλιωτοχωριών», με τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΑυλότοπουΣουλίου «Η ΓΛΑΒΙΤΣΑ», στις 25/10/2022.
 39. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση «SIAL 2022» στο Παρίσι.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ιστοσελίδα thes.gr έτους 2022.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό ITNGreekTourism έτους 2022.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ έτους 2022.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 15ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάσημα 4-6 Νοεμβρίου 2022.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθειαειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την αναβάθμιση, συντήρηση & υποστήριξη υπαρχουσών εγκαταστάσεων λογισμικού Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών που διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια τριών (3) οικίσκων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών τηςΠεριφέρειας Ηπείρου λόγω της πανδημίας Covid 19».
 47. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών.
 48. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη δασικών μελετών στα όρια του Ν. Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και διευθέτηση κοίτης ποταμού στην περιοχή του Γράμμου (παροχή υπηρεσιών)».
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Χωματουργικές εργασίες για την βελτίωση πρανών στο οροπέδιο Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας Βορείων Τζουμέρκων Πλατανούσας έως τα όρια νομού προς Γραικικό (παροχή υπηρεσιών)».
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση τμημάτων της 3ης επαρχιακής οδού στα όρια του Κουτσελιού».
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άρση καταπτώσεων, διαμόρφωσης πρανών και αποκατάσταση καθίζησης στοεπαρχιακό δίκτυο στα όρια της Κάτω Λάβδανης (παροχή υπηρεσιών)».
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενής και λοιπών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του Δ.Δ. Ελαφότοπου (παροχή υπηρεσιών)».
 56. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παρατεινόμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 57. Έγκριση συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ. χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ
 58. Έγκριση συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπουςαυτών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 59. Κατακύρωση του αποτελέσματος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 60. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Τ.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την  διακίνηση  επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας,  των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Άρτας, για τα έτη 2023 & 2024.
 63. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-05-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φιλιατών στην Ε.Ο. Νεράιδας Σαγιάδας», προϋπολογισμού € 1.080.000,00 με ΦΠΑ.
 64. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 1: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Γλυκής (Αχέροντα -Γλυκής)», προϋπολογισμού 546.840,00 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Γλυκής (Αχέροντα -Γλυκής)» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022102676 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 65. Έγκριση του από 10-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών για τα άγονα δρομολόγια της 1ης διαπραγμάτευσης με επικαιροποιημένα στοιχεία και νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2022-2023 προϋπολογισμού 420,44 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση ιδιωτών μελών συλλογικών οργάνων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 67. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 450.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 68. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,98%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ετου έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», αναδόχου SICAPA.T.E.
 69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη λήψη στοιχείων, ανάλυση και διάγνωση της παθολογίας των τειχών του κάστρου του Αγίου Ανδρέα».
 70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την αντικατάσταση, λόγω παραίτησης, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 71. Έγκριση τροποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2022-2023 και έγκριση επιδότησης μαθητών που μετακινούνται με ίδια μέσα.
 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης οδοποιίας και διάστρωσης σκυροδέματος σε τάφρους του οδικού δικτύου του Ν. Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας