Προχωρά το αντιπλημμυρικό έργο στην Τύρια της Δ.Ε. Κρανιάς του Δήμου Ζηρού

Μετά  από τη μελέτη  και τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που πραγματοποίησε ο Δήμος Ζηρού, για το έργο “Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού“, υπογράφηκε , την Τετάρτη 11 Μαΐου, η προέγκριση δημοπράτησης του έργου με προϋπολογισμό 1.400.000 ευρώ !

Το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο- όλων των εποχών– στη Τοπική Κοινότητα Κρανιάς, έρχεται να θωρακίσει την Τύρια από τις πλημμύρες των οποίων η ένταση είναι απρόβλεπτη, λόγω της κλιματικής αλλαγής!

Οδεύει έτσι προς το τελικό στάδιο η ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες βλέπουν να πλημμυρίζουν κατοικίες και καλλιέργειες και την Επαρχιακή Οδό Θεσπρωτικού -Λούρου να μετατρέπεται-κυριολεκτικά- σε μεγάλο ποτάμι.

Συνοπτική περιγραφή του έργου:

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η διευθέτηση δύο οριοθετημένων τμημάτων υδατορεμάτων εντός του οικισμού Τύργιας της Τοπικής Κοινότητας Κρανέας του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να εξαλειφθούν φαινόμενα υπερχείλησης και εκδήλωσης πλημμύρας σε παρακείμενες ιδιοκτησίες και τοπικές οδούς.

Οι λεκάνες απορροής των ρεμάτων ευρίσκονται επίσης εντός των ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Ζηρού και εντός θεσμοθετημένης Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ). Σύμφωνα με τις παραδοχές της υδρολογικής και υδραυλικής ανάλυσης, έγινε ο υδραυλικός έλεγχος ρεμάτων για την υφιστάμενη κατάσταση, κατά μήκος της φυσικής κοίτης των εξεταζομένων ρεμάτων. 

Με τον τρόπο αυτό καθορίστηκε το προφίλ ροής για τη φυσική κοίτη και προσδιορίστηκαν οι γραμμές πλημμύρας για κάθε ρέμα οι οποίες και παρουσιάζονται στα αντίστοιχα σχέδια οριζοντιογραφίας της μελέτης του έργου.

Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται για κάθε ρέμα είναι οι εξής :

 Ρέμα 1 

Κατασκευή ορθογωνικού αγωγού (κλειστό και ανοικτό τμήμα) για τη σύνδεση με υφιστάμενο τεχνικό στα ανάντη του έργου, κατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών υλικών μήκους 30 μ. με υπερχειλιστή, διευθέτηση της κοίτης του με τραπεζοειδή διατομή επενδεδυμένη με συρματοκιβώτια, σε μήκος 675 μ. περίπου και κατασκευή ορθογωνικού οχετού δΙαστάσεων 3 Χ 1,5 σε αντικατάσταση ανεπαρκούς σωληνωτού οχετού. Το συνολικό μήκος του υπό διευθέτηση τμήματος είναι 750μ.

 Ρέμα 2 

Διευθέτηση της κοίτης του με τραπεζοειδή διατομή επενδεδυμένη με συρματοκιβώτια, σε μήκος 400 μ. περίπου, κατασκευή πεζογέφυρας μήμους 7 μ., κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 1,5 Χ 1,25 και κατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών υλικών μήκους 20μ. με υπερχειλιστή., στο ανάντη της διευθέτησης. Το συνολικό μήκος του υπό διευθέτηση τμήματος είναι 738 μ. 

Η πράξη περιλαμβάνει αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες και αναγκαίες απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών.

Διευθετημένα τμήματα οριοθετημένων ρεμάτων σε συνολικό μήκος 1.488 μ. στον οικισμό Τύργιας Κοινότητας Κρανέας Δήμου Ζηρού.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας