Πρόσληψη  15 ατόμων ορισμένου χρόνου στον Δήμο Πρέβεζας

 Ανακοίνωση του Δήμου Πρέβεζας :                                                                              

Στην πρόσληψη  15  ατόμων  με σχέση  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου   για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  και διάρκεια σύμβασης 8  μηνών , προχωρά ο Δήμος Πρέβεζας.

Οι θέσεις αφορούν:

1) ΔΕ Οδηγών  Γ ή C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) άτομα 2

2)ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Εργων ανυψωτικού μηχανήματος μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων (μπίγα) άτομο  1

3)ΥΕ Εργατών/Τριών Καθαριότητας άτομα  6

4)ΥΕ Συνοδοί απορριμματοφόρου άτομα  6

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πρέβεζας και στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.dimosprevezas.gr ), δηλαδή από  2/3/2022 έως και 11/3/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Πρέβεζας – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας,  Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζας, υπόψιν κ. Κυργιάκη Καλλιόπης  (τηλ. επικοινωνίας: 2682360650 – 658).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Πρέβεζας (www.dimosprevezas.gr) β) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας