Στον ΦΟΔΣΑ το εργοστάσιο απορριμμάτων !!

Τα πάνω κάτω στην διαχείριση των απορριμμάτων για την Ήπειρο φέρει άρθρο που περιλαμβάνεται σε προσθήκη- τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης σε σχέδιο νόμου του Υπουργείο Οικονομικών.

Το άρθρο 9 μοιάζει στην κυριολεξία σαν να φωτογραφίζει την Ήπειρο και έρχεται να πετάξει έξω από κάθε αρμοδιότητα διαχείρισης απορριμμάτων την Περιφέρεια ενώ ανοίγει τον δρόμο και με συνοπτικές μάλιστα διαδικασίες ώστε το εργοστάσιο να περάσει στον ΦΟΔΣΑ μαζί με όλη την αλυσίδα της διαχείρισης.

«Συμβάσεις σύμπραξης που αφορούν στην υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ και βρίσκονται στο στάδιο της λειτουργίας των εγκαταστάσεων εφόσον αντισυμβαλλόμενος του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης δεν είναι ο οικείος ΦΟΔΣΑ αλλά τρίτος φορέας, δυνάμει προγραμματικής σύμβασης η οποία είχε συναφθεί για λόγους που ανάγονται στην έλλειψη διοικητικής και τεχνικής επάρκειας του ΦΟΔΣΑ, αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τον τελευταίο, με την υπεισέλευσή του στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης, υπό τους όρους της παρούσας.

Η υποκατάσταση επέρχεται αυτοδίκαια, με διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εκδίδεται μετά από εισήγηση του Προισταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού έχει προηγηθεί γραπτό αίτημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου ΦΟΔΣΑ, στο οποίο σωρευτικά αναφέρονται τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επάρκειά του….» αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο.

Ορίζεται ακόμη ότι η έκδοση διαπιστωτικής πράξης είναι υποχρεωτική για την διοίκηση εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του ΦΟΔΣΑ. Με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι προηγηθείσες προγραμματικές συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια και οι ΦΟΔΣΑ καθίστανται διάδοχοι των τρίτων φορέων στις Συμβάσεις.

Οι τρίτοι φορείς, στην προκειμένη περίπτωση η Περιφέρεια, υποχρεούνται να παραδώσουν αμελλητί στους ΦΟΔΣΑ κατά χρήση τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται σύμφωνα με τις Συμβάσεις Σύμπραξης, τα περιουσιακά στοιχεία και τους λογαριασμούς.

Εκκρεμείς δίκες διαδικασίες επίλυσης διαφορών διαιτησίας κατά έκδοση διαπιστωτικής πράξης, συνεχίζονται αυτοδικαίως από οικείο Φο.Δ.Σ.Α., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

Η προτεινόμενη ρύθμιση όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση «προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί βέλτιστη οργάνωση αποτελεσματικής κα ταχείας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε κάθε περιφέρεια!

EpirusPost • Ειδήσεις, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία • diataksi

πηγή : epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας