Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού

Η  1η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  π  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τρίτη  31  Ιανουαρίου  2023,  με  ώρα  έναρξης    19:00΄,  με  φυσική  παρουσία  και  με  τηλεδιάσκεψη, για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση έκθεσης  εσόδων – εξόδων  4ου  τριμήνου  έτους  2022  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους
 2. Αποδοχή ποσού  275,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,  ΚΑΠ  έτους  2023.
 3. Διαγραφή – διόρθωση οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
 4. Έγκριση συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στην  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  ΕΤΑΝΑΜ  Α. Ε.  Ο.Τ.Α.
 5. Παροχή γνώμης  για  μείωση  τιμών  ζώνης  της  χωρικής  αρμοδιότητας  του  Δήμου  Ζηρού,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1Α  του  άρθρου  41  του  Νόμου  1249/1982  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  του  Νόμου  5000/2022.
 6. Παροχή γνώμης  επί  του  σχεδίου  Κανονισμού  Τιμολόγησης  και  του  σχεδίου  Τεχνικού  Προγράμματος  οικονομικού  έτους  2023   του  Αναγκαστικού  Συνδέσμου  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Διαχειριστικής  Ενότητας  Περιφέρειας  Ηπείρου  (Α. Σ. Δ. Σ. Α. Π. Η.)
 7. Εξέταση αιτήματος  της  εταιρίας  Θωμάς  Κιτσαντάς  και  ΣΙΑ  Ο. Ε.  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου  (κυκλοφοριακή  σύνδεση)  ακινήτου  της  που  βρίσκεται  στη  θέση  «Γιαγκούλη»  της  κτηματικής  περιφέρειας  Ριζοβουνίου  Δήμου  Ζηρού.
 8. Τροποποίηση τεχνικού  προγράμματος.
 9. Έγκριση παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδας».
 10. Έγκριση παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  εντός  αναδασμού  Μπόϊδας – Μαυρής».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο :  «Βελτίωση  οδών  και  κοινόχρηστων  χώρων»

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας