Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την 03-05-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   μέσω τηλεδιάσκεψης,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κήρυξη πέρατος Διαλόγου και έγκριση του από 18-04-2022 Πρακτικού Πέρατος Διαλόγου της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου (ΕΔΔΙ) και των αποτελεσμάτων της Φάσης Β.Ι του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Β΄ Φάση – Στάδιο Β.1 Διάλογος), για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».
 2. Έγκριση του από 14-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία  Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 21-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 21-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Κυψέλης – Βουργαρελίου (θέση Τατσιούρα)», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του Τ.Ο.Ε.Β. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού € 46.323,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 6. .
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη)» αναδόχου ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε., μέχρι την 21-07-2022.
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για την υλοποίηση του υποέργου α/α 6 «Υποδομή Έρευνας και Καινοτομίας του ΙΤΕ στα Ιωάννινα» και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 9. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση Σχολαρχείου ΤΚ Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας» (παραχώρηση αρμοδιότητας δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής).
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός εγκαταστάσεων στην παλαιά Γεωργική Σχολή (μεγάλων ζώων -σταυλικά) (παροχή υπηρεσιών)».
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή τεχνικού σε τάφρο του ΤΟΕΒ Καναλλακίου στην κτηνοτροφική ζώνη (παροχή υπηρεσιών)».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποξήλωση λυόμενου θεάτρου από τη Δωδώνη και αποθήκευση σε χώρο της Περιφέρειας (παροχή υπηρεσιών)».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση οδοφωτισμού, με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ,στον κόμβο Αρίλλα.
 14. Έγκριση του από 20-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία βάθρων γέφυρας και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου προς Πλατανιά», προϋπολογισμού 125.000,00€ με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Κάτω Λαψίστα έως Νεοχώρι», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σκυροδέματος για την διευθέτηση των ομβρίων κατά μήκος του οδικού δικτύου προς ΠολιτσέςΧρυσοβίτσας».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων επαρχιακού δικτύου στα όρια του Δήμου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση και αποκατάσταση ομβροδεξαμενών στα όρια του πρώην Δήμου Δελβινακίου (παροχή υπηρεσιών)».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδών πρόσβασης παραγωγών και υλοτόμων στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2022, για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ.
 21. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, μελών της ομάδας εργασίας του έργου«ThematicRoutes and Networks – TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020», στο Μπάρι της Ιταλίας στις 11-13/05/2022, για τη συμμετοχή τους στο International forum και στην 2η τεχνική συνάντηση του προγράμματος και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 22. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 61906/4181/21-04-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού, του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», για το Σ.Μ.Α. Πρέβεζας.
 23. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 59956/536/19-04-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επίδοση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 59059/531/18-04-2022 απαντητικού εγγράφου του Περιφερειάρχη Ηπείρου».
 24. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών και κάθε αρμοδίου δικαστηρίου, για την άσκηση αγωγής ακύρωσης και αίτησης αναστολής (με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής) κατά της αριθμ. 10/2022 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου του άρθρου 66.12.2 της από 21-07-2017 Σύμβασης Σύμπραξης.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες παραγωγών στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συλλογή και δίκτυο μεταφοράς νερού για κτηνοτροφική χρήση στην ευρύτερη περιοχή του Καλπακίου (παροχή υπηρεσιών)».
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και προσβάσεων αυτών στην Αρίστη Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης υδρομαστεύσεων και προστασία ιδιοκτησιών από την υπερχείλιση του Αώου ποταμού στα όρια της Βοβούσας (παροχή υπηρεσιών)».
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Αθλητικό Όμιλο BUDO, της αθλητικής εκδήλωσης «Πανελλήνιος Αγώνας Τυφεκίου IPSC», που θα πραγματοποιηθεί στις 07 & 08 Μαΐου 2022.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεξαγωγή, με το Αθλητικό Σωματείο «Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων», του 5ου Ημιμαραθώνιου Ιωαννίνων που θα πραγματοποιηθεί στις 08/05/2022.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 32. SIAL 2022, που διοργανώνεταιστο Παρίσι το διάστημα 15-17/10/2022.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία  Βρετανών δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων.
 • Έγκριση μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κας Παναγιώτας Ναυρόζογλου, στις Βρυξέλλες, το διάστημα 16-18/05/2022, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου σε εκδήλωση παρουσίασης του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 11οForum της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 14-15/05/2022.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 2022», που διοργανώνεταιστη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 15-17/05/2022.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωση γαστρονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση PROWEIN 2022, που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ, το διάστημα 15-17/05/2022.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τοίχων αντιστήριξης πρανών στο οδικό δίκτυο στα όρια του πρώην Δήμου Πραμάντων».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση χώρων και διευθέτηση όμβριων για την απορροή τους στην περιοχή στα όρια του πρώην Δήμου Περάματος (παροχή υπηρεσιών)».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργουτης Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ροής τμήματος τάφρου Τ0 Σαλαώρας».
 • Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1173/20-04-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών για την αριθ.οικ.890/24-03-2022 (Α/Α Συστήματος: 157750) διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γέφυρας πλακοσκεπής με ογκόλιθους εκατέρωθεν στον Ξηρόλοφο Παραμυθιάς (παροχή υπηρεσιών)».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Καλαμά στην περιοχή φράγμα Ραγίου (παροχή υπηρεσιών)».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος Σκεφάρη από φερτά υλικά και κορμούς δέντρων στην περιοχή Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».
 • Έγκριση 2ης τροποποίησης της σύμβασης και επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος παραδοτέων του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour – Community-ledLocal Development of Cultural Tourism in Greece and Albania”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020.
 • Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 6 έως 8-05-2022, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις εργασίας στα Υπουργεία Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμωνκαι έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022 (διοργάνωση των Εορτών Σουλίου 2022 κλπ).
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην διοργάνωση του 2ου Παιδικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Οικισμού Εθνικής Αντίστασης, που θα πραγματοποιηθεί στις 14-05-2022.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος από Σμέρτο προς φράγμα Καλαμά (παροχή υπηρεσιών)».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης ποταμού στα όρια των Νομών Ιωαννίνων και Πρεβέζης (παροχή υπηρεσιών)».

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας