Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη  10-10-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00  συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/22-09-2021 και 2ο/08-02-2022 της από 07-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 7.845.154,57 € χωρίς ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».
 2. Έγκριση του από 31-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-11-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00€ χωρίς ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».
 3. Έγκριση του από 03-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες καταιγίδες», προϋπολογισμού 210.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2022.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου», αναδόχου Μπίμπου Σπυρίδωνα, μέχρι την 30-06-2022.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γεφυριών Ζανάκα και Λίμνης στην Ε.Ο. Βροσύνας – Λια», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 7. Έγκριση του διορθωμένου προσωρινού πίνακα παρακατάθεσης και των σχετικών δαπανών (αποζημίωσης και δικηγορικών εξόδων) για την αποζημίωση ακινήτων και επικείμενων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά Έργα Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου».
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης και διευθέτηση ροής Αώου ποταμού στα όρια της Καλλιθέας (παροχή υπηρεσιών)».
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης ποταμού στο Δ.Δ. Μικρής Γότιστας (παροχή υπηρεσιών)».
 10. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 14528/482/02-02-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χιονοπτώσεις-παγετοί στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων-δένδρων, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022 (δέσμευση βάσει του 21SYMV009596640 συμφωνητικού ανάθεσης).
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σε εκτέλεση της αριθμ. 165/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 13. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παρατεινόμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 14. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 15. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και διευθέτηση του ποταμού Τύρια στα όρια του Δ.Δ. Αγίου Νικολάου (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και μόρφωση στραγγιστικών τάφρων απορροής όμβριων μεταξύ Δ.Δ. Ανατολής – Κατσικάς (παροχή υπηρεσιών)».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή, για την επίδοση αποφάσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση PROWEIN 2022 στο Ντίσελντορφ.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση NATURAL&ORGANICPRODUCTSEUROPE 2022 στο Λονδίνο.
 21. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στον Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας 2022, το χρονικό διάστημα 26/04 – 01/05/2022.
 22. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία – Διαχείριση – Ανάδειξη Γεωπάρκου Βίκου-Αώου για τα έτη 2019-2023».
 23. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Σπουδαστών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2022.
 24. Έγκριση τροποποίησηςημερομηνίας έναρξης εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση κοινόχρηστων χωρών στο Δ.Δ. Κατσικάς αρμοδιότητας Περιφέρεις Ηπείρου».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών και κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Χαροκόπι έως Χουλιαράδες και βελτίωση βατότητας οδών πρόσβασης πτηνοτρόφων (παροχή υπηρεσιών)».
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση προσβάσεων στα όρια του πρώην Δήμου Ανατολής».
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 20-04-2022.
 29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ», μέχρι την 30-04-2022.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός στραγγιστικής τάφρου στη θέση ‘’Καλατράβα’’ έως θέση ‘’Μηδέν’’ κοινότητας Κομμένου».
 31. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 376/12504/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/29-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
 32. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας Τ.Ε.Ι., σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 34. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου και μηχανήματος έργου (ισοπεδωτής) της Π.Ε. Άρτας, στους Δήμους Γεωργίου Καραϊσκάκη και Νικολάου Σκουφά αντίστοιχα.
 35. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου/ων για την στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, και των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 36. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Ροδαυγής Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 37. Επικαιροποίηση της αριθμ. 21/1252/30-07-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσηςγια καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης του άρθρου 55 του Π.Δ. 410/1988, για συνταξιούχο υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσηςγια την απόδοση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μετασχηματιστή ελαίου μεταχειρισμένου, ισχύος 500KVA, και συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας – Φιλιατών».
 41. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπη-Κανάλι – Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Γ’ Φάση)», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείου Καναλίου», αναδόχου «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», μέχρι την 02-10-2022.
 43. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της αριθμ. 35/2097/21-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 44. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022, για δαπάνη αποζημίωσης λόγω αυτοδίκαιης λύσης σύμβασης εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάλυση και τεκμηρίωση φέρουσας ικανότητας πλωτών τουριστικών μέσων στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)».
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών και επισκευή Η/κινητήρων 430 ΗΡ αντλιοστασίου άρδευσης Θέμελου και Κυψέλης του ΤΟΕΒ Αχέροντα».
 47. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 8-13/02/2022, προκειμένου να παραβρεθεί στην Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού και σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας