Συνεδριάζει η ΠΕΔ Ηπείρου

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις προτάσεις της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σχετικά με τον νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ/ΣΑΤΑ.
 3. Αναμόρφωση (1η ) του προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων οικονομικού έτους 2022
 4. Απόφαση Ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων οικονομικού έτους 2022
 5. Απόφαση Ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση σταθερών και πάγιων πιστώσεων προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων οικονομικού έτους 2022
 6. Ορισμός εκπροσώπων σε συμβούλια και επιτροπές
 7. Έγκριση σχεδίου διακήρυξης διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τη επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ» προυπολογισμού 577.660,00€ της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», κωδικός ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5068870.
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου ΕΠΠΕ – Τμηματική παραλαβή παραδοτέο WP C (ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ), του έργου με ακρωνύμιο: ADRION 1135-SUSTOURISMO στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Προγράμματος INTERREG V B-Adriatic Ionian-ADRION Programme”.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων Β και Γ του έργου: “Υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε δράσεις συντονισμού των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου με στόχο την εξειδίκευση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού τους στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Προγραμματική περίοδο 2021-2027”.
 10. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και Φορέων
 11.  Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος α προβληθεί

Η συνεδρίασης θα προβληθεί από το κανάλι της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο Youtube – https://youtu.be/w5ZhHRWQAMM

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας