Τι θα συζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

Την Πέμπτη  2  Φεβρουαρίου2023,  και ώρα 14.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου,   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επικύρωση αποφάσεων-πρακτικών των συνεδριάσεων Π.Σ.: 12ης /19-10-2022 τακτικής (διά ζώσης) , 13ης/10-11-2022 τακτικής (διά ζώσης), 14ης/9-12-2022 ειδικής ( διά ζώσης), 15ης/9-12- 2022 τακτικής (διά ζώσης) και 16ης/15-12-2022 εξ΄ αναβολής (διά ζώσης )
 2. Έγκριση 1 ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2023.
 3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Δ΄ τρίμηνο του 2022 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
 4. Έγκριση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για το οικονομικό έτος 2021.
 5. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 33 του Ν 5013/2023, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος , Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
 6. Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ΄΄Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)΄΄, σύμφωνα με την υπηρεσιακά ανασυνταγμένη κτηματολογική μελέτη του έργου.
 7. Έγκριση θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το ακαδημαϊκό έτος 2023.
 8. Έγκριση τροποποίησης της ΑΥΙΜ (Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) της Πράξης «Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS): 5033060 και Κωδικός Πρόσκλησης: 69/2018 Α/Α ΟΠΣ:3278 του Ε.Π. Ηπείρου, Άξονας Προτεραιότητας 5 ¨Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων», λόγω κατάρτισης νέου προϋπολογισμού μισθολογικού κόστους του Υποέργου (1) με βάση τα μισθολογικά κλιμάκια κατάταξης και μισθολογικής εξέλιξης των τριών υπαλλήλων ΙΔΟΧ.
 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, για την υλοποίηση του έργου «SUB. 1.40 Βελτίωση και Αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 1.633.000,00 ευρώ(με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης καιτων όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου καιτου Δήμου Κόνιτσας, για την υλοποίηση του έργου «Διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση πρόσβασης προς επαρχιακό δίκτυο Πύργου Κόνιτσας» , προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Ιωαννιτών και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου, για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση και ανάπτυξη ΔΗΚΕΠΕΘΕ έτους 2023», προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης
 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη αλλαγής χρήσης κτιρίου ΠΕ Θεσπρωτίας από κέντρο σπουδαστικής εστίας σε κτίριο αστυνομίας, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, τροποποίηση όψεων, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου και αποπεράτωση» , προϋπολογισμού 55.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Μέκειου Οικοτροφείου, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Μέκειου Οικοτροφείου», προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης
 14. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Oλοκλήρωση του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών τη θέση ¨Γέφυρα Βοϊδομάτη¨ περιοχής Τ.Κ. Κλειδωνιάς του Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ ( με ΦΠΑ)
 15. Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου :«Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Ηπείρου» μεταξύ της Περιφέρειάς Ηπείρου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ανάθεση της σύμβασης σύνταξης του ΔΣΒ ( Παράρτημα ΙΙ της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.4351/2015 και του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Ηπείρου» Εκτιμώμενης αξίας 1.555.539,06 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας